logo

Regels en klachten

Uw huisarts

Uw huisarts ontvangt bericht over het consult, behalve als u daar bezwaar tegen maakt. Indien noodzakelijk overleg ik telefonisch met uw huisarts.

Voor zover relevant kan er tussen mij en uw huisarts of eventuele andere verwijzer of medisch specialist uitwisseling plaatsvinden van gegevens.

Beroepsgroep

Ik houd mij aan de binnen mijn beroepsgroep geldende gedrags- en geheimhoudingsregels en draag zorg voor het veilig opbergen van uw persoonlijke gegevens.

Klachten

Bij klachten over het verloop of andere zaken verzoek ik u deze met mij te bespreken.
Als we de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid kunnen bespreken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Ik ben aangesloten bij de regeling van de NVvP, mijn beroepsvereniging. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.
U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Als de klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag.